Vår Grisverksamhet är heltäckande för grisuppfödaren

Lundens Djurhälsovård AB är ett veterinärt kunskapsföretag som bedriver veterinärmedicinsk grisrådgivning.

Vår vision är att göra varje kund framgångsrik. Vi ser oss själva som katalysatorer av ny kunskap, vilket innebär att vi inhämtar de senaste forskningsrönen och värderar,  anpassar och omsätter dessa i våra besättningar. Vi vill att våra kunder skall kunna så mycket som möjligt och ha tillgång till den senaste kunskapen.

Hälso- och salmonellakontroll

Vi kan erbjuda en helhetslösning genom hälsokontroll och salmonellakontroll via Lundens Djurhälsovård AB.

Att få tillstånd av SJV att bedriva hälso-och salmonellakontroll kräver att verksamheten står under ledning av en veterinär och att det finns specialistkompetens på regionchefsnivå. Dessutom krävs godkända plan- och riktlinjer för verksamheten.

Lundens Djurhälsovård AB är medlem av Jordbruksverkets referensgrupp för gris och svarar på remisser på nya lagförslag om t.ex. ändringar i djurskyddslagen och ändringar i föreskrifter om behandling av gris.

Lundens Djurhälsovård AB deltar också i Läkemedelsverkets expertgrupp för läkemedelsbehandling av gris.

Djuromsorgsprogrammet - Kontrollprogram Gris

Den svenska djurskyddslagen kom 1988. Det är i år 27 år sedan. Sedan dess har det genetiska materialet utvecklats och mycket ny forskning presenterats. Vi kan se att det finns undersökningar som visar att vi i Sverige har markant högre spädgrisdödlighet än andra delar av Europa och att den ofrivilliga utslagningen av suggor är hög. Därför behöver ett utvecklingsarbete göras och det gör vi tillsammans med Sveriges Grisföretagare, Svenska Djurhälsovården AB och Svenska Pig.

Ett antal hypoteser har satts upp och testas av i 12 besättningar i en pioltstudie. Jordbruksverket följer arbetet och gruppen rapporterar till Jordbruksverket. Jordbruksverket granskar arbetet och tar också hjälp av två oberoende granskare, prof Per Wallgren , SVA och doc. Stefan Gunnarsson, SLU, Skara för granskningen. Vår hållning är att testa av dessa hypoteser och om det är något som är bra så går vi vidare med det och om det inte bra så finns det ingen anledning att gå vidare med en sådan punkt.